Mina tjänster

Familjerådgivning- Individstöd, psykoterapi och konsultation - Stresshantering - Arbetsmiljöarbete, kommunikation och konflikthantering, kränkandesärbehandling, mobbing och trakasserier - KrisstödFamiljerådgivning

De flesta relationer utsätts någon gång för tvivel, slitningar och konflikter. Oftast går det att lösa problemen. Andra gånger kan det vara svårt att hitta utvägar. När de egna strategierna inte räcker till kan familjerådgivning var ett gott stöd. Samtalens syfte är att tillsammans med paret förstå och hitta sätt att hantera konflikter och problem de upplever så att de kan fortsätta relationen och må bra i den. Eller hjälpa de par som separerar att minska konflikterna och göra ett bra avslut, inte minst för att underlätta ett gemensamt föräldraskap om det finns barn i relationen. Familjerådgivning i ett tidigt skede har en klart förebyggande effekt på människors hälsa och välbefinnande samt barns förutsättningar för en god uppväxtmiljö.


Jag samarbetar med Familjehuset Multilog som är en privat utförare för familjerådgivning i Varbergs kommun. För att välja familjerådgivare behöver du/ni en kontaktkod.Koden får du via kommunens hemsida www.varberg.se, e-tjänst eller socialförvaltningens kundcenter

0340-88361.


Individstöd, psykoterapi och konsultation

Ibland hamnar vi människor i situationer, har perioder i livet då vi mår dåligt och har svårt att hitta lösningar för att komma vidare och vara nöjda med oss själva och vårt liv. Med hjälp, få sortera, förstå det som inte fungerar, fokusera på möjligheter och resurser, hitta nya vägar, strategier och beteenden som är mera funktionella för att hantera livet och därmed må bättre.


Stresshantering

Stress är inte bara negativt. Stressystemet fyller en viktig funktion. Problemet är att vi går på högvarv för länge. Vi behöver lära oss tolka kroppens signaler och ge oss tid för återhämtning. Genom att träna medveten, närvaro och regelbundet rikta uppmärksamheten inåt till sig själv, sin kropp, tankar och känslor får vi lättare att förstå vad vi behöver och blir därmed bättre på att fatta beslut som är bra för oss. Medveten närvaro hjälper oss att minska lidandet i livet och ta till vara det som är gott och ger glädje. Ofta påverkas vår stress och mående av egna självkritiska dömande tankar, skam och skuld. Genom compassion, att träna sig i att känna medkänsla för sig själv och den egna situationen ökar vi möjligheten till mera balans i livet.Arbetsmiljöarbete, kommunikation och konflikthantering, kränkande särbehandling, mobbing och trakasserier


Som arbetsgivare har du ett arbetsmiljöansvar. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön regleras i föreskriften OSA 2015:4. Den sociala arbetsmiljön påverkas av hur verksamheten är organiserad. Ordning och reda är viktigt,struktur underlättar för relationer. Dock uppstår det alltid meningsskiljaktigheter och konflikter där människor är satta att samarbeta. Det är därför viktigt att både chefer och medarbetare har kunskap om konflikter och konflikthantering. Om inte konflikter tas om hand ökar risken för kränkandesärbehandling, mobbing och trakasserier. Varje arbetsplats skall ha en känd handlingsplan hur detta skall hanteras om det skulle förekomma. Vad behöver handlingsplanen innehålla och vad behöver chefer kunna om området och vad behöver medarbetare ha kunskap om.


Insatser inom dessa områden utformas i dialog med dig som kund.


Krisstöd


Inte sällan sker det allvarliga eller oväntade händelser i det privata livet eller på en arbetsplats som kan påverka oss negativt. När vi utsätts för något som kan innebära fara eller något som vi tidigare inte varit med om kan vi hamna i kris. Ibland behövs det professionell hjälp för att bearbeta krisen och stärka vår motståndskraft. Krisstöd kan ges individuellt och i grupp.